Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Lesage Metaalconstructie NV” (hierna genoemd “LESAGE METAALCONSTRUCTIE”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.lesage-nv.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen LESAGE METAALCONSTRUCTIE en haar klanten, prospecten, leveranciers, dienstverleners en business partners. 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die LESAGE METAALCONSTRUCTIE verzamelt, alsook over de wijze waarop LESAGE METAALCONSTRUCTIE deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

Het bezoeken van de Website, het aankopen van goederen en het beroep op de diensten van LESAGE METAALCONSTRUCTIE, elke vorm van communicatie met LESAGE METAALCONSTRUCTIE en de inschrijving voor een evenement, georganiseerd door LESAGE METAALCONSTRUCTIE impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van LESAGE METAALCONSTRUCTIE. 

I. Soorten persoonsgegevens 

 • LESAGE METAALCONSTRUCTIE kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 
 • Naam 
 • Voornaam 
 • Emailadres 
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) 
 • Faxnummer 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Functie 
 • Afdeling/departement 
 • Bedrijfsnaam 
 • Bedrijfsadres 
 • Facturatieadres 
 • Afbeelding 
 • Camerabeelden 
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier 
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan LESAGE METAALCONSTRUCTIE (bv. tijdens correspondentie) 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal LESAGE METAALCONSTRUCTIE, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat LESAGE METAALCONSTRUCTIE toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 

 • Bezoek van de Website 
 • Het opvragen van een offerte 
 • Een samenwerking met LESAGE METAALCONSTRUCTIE 
 • Correspondentie met en uitgaande van LESAGE METAALCONSTRUCTIE 
 • Bezoek van het bedrijfsterrein van LESAGE METAALCONSTRUCTIE 
 • Invullen van het contactformulier via de Website of bij beursdeelname 
 • Het inschrijven voor een evenement, georganiseerd door LESAGE METAALCONSTRUCTIE 
 • Het uitwisselen van business cards 

De door LESAGE METAALCONSTRUCTIE verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om deel te nemen aan een evenement, om gecontacteerd te worden na invullen van het contactformulier). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn. 

III. Gebruik persoonsgegevens 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met LESAGE METAALCONSTRUCTIE (incl. de opvolging daarvan) 
 • Opmaak en verzenden van een offerte 
 • Follow-up na meeting 
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) 
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen 
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website 
 • Het verzenden van uitnodigingen voor een evenement, georganiseerd door LESAGE METAALCONSTRUCTIE, inclusief de bevestiging van de inschrijving 
 • Het verzenden van felicitaties en wensen 
 • Bewaking van het bedrijfsterrein van LESAGE METAALCONSTRUCTIE 
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 
 • Statistische doeleinden 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: 

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met LESAGE METAALCONSTRUCTIE of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op LESAGE METAALCONSTRUCTIE rust 
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LESAGE METAALCONSTRUCTIE of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent) 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot service maintenance, database management, verstrekken van diensten aan LESAGE METAALCONSTRUCTIE, boekhouding en debiteurenbeheer). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, boekhouder en schuldbemiddelaars, dienstverleners. 

Indien het noodzakelijk is dat LESAGE METAALCONSTRUCTIE in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 
Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer LESAGE METAALCONSTRUCTIE hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van LESAGE METAALCONSTRUCTIE. 
 • Wanneer LESAGE METAALCONSTRUCTIE of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die LESAGE METAALCONSTRUCTIE heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. 

In alle overige gevallen zal LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens. 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 

VI. Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’. 
VII. Uw privacy rechten 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (LESAGE METAALCONSTRUCTIE wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen); 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@lesage-nv.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten (download) in te vullen en aan LESAGE METAALCONSTRUCTIE te bezorgen via e-mail of per post. 
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU. 
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van LESAGE METAALCONSTRUCTIE, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat LESAGE METAALCONSTRUCTIE in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

IX. Update Privacy Verklaring 

LESAGE METAALCONSTRUCTIE is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

X. Verwijzingen naar andere websites 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. LESAGE METAALCONSTRUCTIE draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen. 

XI. Contacteer LESAGE METAALCONSTRUCTIE 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: 

 • Via e-mail: info@lesage-nv.be, of 
 • Via de post: NV Lesage Metaalconstructie, 8553 Otegem (Zwevegem), Zwevegemstraat 124. 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop LESAGE METAALCONSTRUCTIE deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop LESAGE METAALCONSTRUCTIE uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.